ČESTA PITANJA

Želimo da vam pomognemo i damo sve potrebne informacije u vezi usluga koje pružamo odgovorima na česta pitanja koje dobijamo od vas.

Ako su u pitanju načelne informacije procesne prirode koje se mogu dati „iz glave“, najčešće telefonski ili uživo, onda se takvi saveti najčešće ne naplaćuju. Međutim, ako je potrebno ući u suštinu, detanjnije iščitati često puno dokumentacije, kao i konsultovati sudsku praksu, ili dati pisani pravni savet, onda to naplaćujemo, u zavisnosti od složenosti problema i vremena anagažovanja i skladu sa zvaničnom Advokatskom tarifom.
Mislim da ove podele i karakteristike ne bi trebalo da budu relevantne prilikom odlučivanja kome ćete se obratiti za pravnu pomoć. Advokate ne treba deliti po tim kriterijumima, jer se u praksi pokazuju beznačajni. Neko ko se pokazuje stalno na Televiziji i daje pravne savete ne znači da je bolji, niti lošiji od drugih. Takođe ne znači da će mlađi advokat lošije, manje posvećenije, ili pak nesavesnije da Vam pruža pravnu pomoć, čak naprotiv često se dešava da upravo ovaj advokat može da Vam pruži najadekvatinju pravnu pomoć jer je često posvećeniji, pažljiviji i odgovorniji. Mislim da je za odabir advokata, kao uostalom i doktora, najbolja preporuka, dostupnost advokata, ali i Vaš unutrašnji osećaj i intuicija.
U slučaju da ste lošeg imovnog stanja, postoji mogućnost odobravanja popusta u dozvoljenim granicama prema AT (Advokatskoj tarifi). Ukoliko nemate sredstava za plaćanje advokata moguć je i dogovor oko zastupanja i naplate advokatskog angažovanja procentualno u odnosu na visinu potraživanja koje imate ( tzv. Ugovor o besplatnom zastupanju advokata za procenat ). Naravno, ovo jedino moguće ukoliko advokat proceni da ima interesa da preuzme Vaš slučaj i da je realno očekivati vaš uspeh u sporu i naplati potraživanja, naplati štete i ostalo.

Zakonom o parničnom postupku predviđeno je da će sud osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove. Oslobođenje se može odobriti samo za obavezu stranke da u toku postupka, prethodno sama snosi troškove i to na dva načina. Potpuno oslobođenje koje obuhvata oslobođenje od plaćanja taksa i oslobođenje od plaćanja predujma za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i sudskih oglasa (čl. 164. st. 3. ZPP). Delimično oslobođenje koje se odnosi samo na oslobođenje od plaćanja takse (čl. 164. st. 4. ZPP).

Ne postoje specijalizovani advokati za te postupke ili bilo koje druge postupke. Svi advokati mogu i sposobni su da to učine, naravno pod uslovom da to žele i hoće. Postoje advokati koji se usmeravaju u određenom pravcu i u praksi se specijalizuju i usmeravaju svoj rad ka jednoj grani prava, ali to ne znači da ne mogu da rade i bilo koji drugi postupak.

Davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti primaoca izdržavanja. Međutim, ovo je samo osnov sticanja prava svojine. Potrebno je da se u Katastru nepokretnosti upiše pravo svojine davaoca izdržavanja na nepokretnostima koje su predmet ugovora, jer upis u Katastar nepokretnosti ima konstitutivno dejstvo u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnosti. Za upis je potreban, poredm zahteva i ugovor o doživotnom izdržavanjukao i izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja. Bitno je ovde napomenuti da je potrebno platiti porez na prenos apsolutnih prava. Zakon o porezima na imovinu kaže da kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživornom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja, osim kada se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora gde se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća.

Ukoliko se prodaje stan u novogradnji i kao takav je oglašen sa PDV-om, imate mogućnost da na tu cenu izvršite povraćaj PDV-a u skladu sa zakonom.
Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, svakom fizičkom licu – punoletnom državljaninu Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan. Pravo na refundaciju PDV – a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji. (Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana).
Svaka isplata kupoprodajne cene do 10.000 EUR na ruke, ne predstavlja prekršaj, ali se ostatak novca mora uplatiti preko računa.
Postupak razvoda braka može se pokrenuti na dva načina- tužbom za razvod braka ili predlogom za sporazumni razvod braka. Razlozi za podnošenje tužbe su ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa ili nemogućnost ostvarivanja zajednice života. Povod može biti i neki relativno nebitan razlog ali je bitno da izaziva ozbiljnu i trajnu poremećenost bračnih odnosa.Ukoliko je postupak za razvod braka pokrenut tužbom, prvo se sprovodi postupak mirenja. Ako mirenje ne uspe, sprovodi se nagodba. U slučaju da ne uspe ni postupak nagodbe, sud donosi presudu kojom razvodi brak i u kojoj mora da odluči i o vršenju roditeljskog prava. Što se tiče predloga za sporazumni razvod braka, bitno je da on mora sadržati sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, kao i sporazum o deobi zajedničke imovine. Sud prihvata sporazum ukoliko smatra da je u najboljem interesu deteta.
Veliki problem u poslovanju privrednih društava i preduzetnika je neredovna naplata potraživanja. Advokat vam može pomoći da do naplate dođe i mirnim, vansudskim putem, kroz poslovnu komunikaciju. Vansudski je moguće ostvariti naplatu potraživanja promenom modaliteta ispunjenja, jemstvom, dodatnim garancijama, davanjem određenih izjava i sl. Zatim sledi slanje opomena pred utuženje ili izvršenje. Ukoliko nije moguće rešiti problem naplate ovim sredstvima, sledi pokretanje sudskog postupka koji može biti parnični ili izvršni, zavisno od dokaza i isprave na kojem se zasniva samo potraživanje. Ovde je bitno napomenuti da osim isplate glavnice imate pravo da potražujete i zakonsku zateznu kamatu koja često može biti veća od iznosa same glavnice.

Prema članu 178. Zakona o radu zaposleni ima pravo da otkažete ugovor o radu, kako onaj koji je zaključen na neodređeno, tako i onaj zaključen na određeno vreme. U stavu 2. istog člana dalje se navodi da otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Prema tome, zaposleni je dužan da poštuje otkazni rok, ali ako se radi o ugovoru o radu na određeno vreme, u slučaju da je zaposleni taj ko otkazuje ugovor pre isteka roka na koji je zaključen, onda postoji još jedna obavezu zaposlenog. Naime, pošto se radi o jednostranom raskidu ugovora, zaposleni bi u ovom slučaju morao poslodavcu naknaditi stvarnu štetu prouzrokovanu otkazom ugovora pre roka.

Da, moguće je izmeniti tužbeni zahtev i takav postupak se zove “objektivno preinačenje tužbe”.Sve do zaključenja glavne rasprave tužilac može preinačiti tužbu. Ako je tužba dostavljena na odgovor tuženom, za preinačenje se zahteva i pristanak tuženog. U slučaju da se tuženi protivi, sud ima mogućnost da sam odluči o tome i dozvoli preinačenje ukoliko bi to bilo celishodno za konačno rešenje odnosa među strankama i ako oceni da postupak po preinačenoj tužbi neće znatno produžiti trajanje parnice. Ukoliko se tuženi upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preinačenoj tužbi, a nije se pre toga protivio preinačenju, smatra se da postoji pristanak tuženog na preinačenje tužbe. Kad sud dozvoli preinačenje tužbe, dužan je da ostavi tuženom vreme potrebno da se može pripremiti za raspravljanje po preinačenoj tužbi, ako za to nije imao dovoljno vremena. Ako je tužba preinačena na ročištu na kome tuženi nije prisutan, sud će odložiti ročište i tuženom dostaviti prepis zapisnika sa tog ročišta. Protiv rešenja kojim se dopušta ili odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba.

Za registraciju osnivanja privrednog subjekta (privrednog društva) potrebno je priložiti kod APR  jedinstvenu registracionu prijavu (obrazac se može preuzeti sa sajta APR), propisanu dokumentaciju – odluku o osnivanju, ukoliko se radi o društvu sa jednim osnivačem ili ugovor o osnivanju, ukoliko se radi o društvu sa dva ili više osnivača i dokaz o uplati naknade za osnivanje. Postupak osnivanja privrednih subjekata (privrednih društava) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u, sa odlukom o osnivanju, istovremeno dobiju i registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala, prijavu na PDV, obrazac M-A tj. POTVRDU O PODNETOJ PRIJAVI na obavezno socijalno osiguranje osnivača koji je istovremeno registrovan i kao zastupnik privrednog društva.