GRAĐANSKO PRAVO

U okviru građanskog prava bavimo se obligacionim, porodičnim, naslednim i stvarnim pravom, kroz sudske (parnične, vanparnične i izvršne postupke), vansudske (posredovanje, pregovaranje i ostale radnje i postupci) i sve ostale postupke pred sudovima opšte i posebne nadležnosti kao i svim drugim državnim organima i organizacijama.

U oblasti imovinskopravnih odnosa pružamo pravne usluge u svim postupcima radi ostvarivanja i zaštite svojinskih prava, zaštite državine, naknade štete i vodimo vas kroz svaki postupak vezan za bilo koju vrstu nepokretnosti (građenje, kupovina, prodaja, poklon, zakup…).