ADVOKATSKE USLUGE

Osnovne oblasti u kojim vršimo zastupanje su građansko, krivično, upravno, privredno i radno pravo, koje u sebi sadrže širi spektar usluga.

ZASTUPANJE

FIZIČKA
PRAVNA LICA

&

Zastupanje u svim postupcima uvek prilagođavamo specifičnosti situacije i brzog i efikasnog dolaska do najboljeg rešenja. Savremeni uslovi poslovanja nameću potrebu za stalim usavršavanjem, unapređivanjem i konstantnim širenjem spektra usluga pa u tom smislu težimo ka tome da svoje znanje i iskustvo stalno usavršavamo i proširujemo.

OBLASTI PRAVA

U kojima
vršimo zastupanje

UGOVORI

Takođe, bavimo se izradom svih vrsta ugovora i drugih pravnih akata u svim oblastima prava