Da li treba primiti poziv od prekršajnog suda?

Građani često pogrešno smatraju da će izbegavanje uručenja poziva za saslušanje okrivljenog, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i davanje pisane odbrane, dovesti do izbegavanja prekršajne odgovornosti ili ga bar prolongirati kako bi isti zastario. Međutim iz više razloga to nije tačno.

Naime, iako se takva pismena dostavljaju lično, ukoliko se okrivljeni ne zatekne na adresi na kojoj je prijavljen dostavljač će pismeno predati nekome od njegovih punoletnih članova domaćinstva, koji su dužani da pismeno prime i time se smatra da je dostavljanje izvršeno. Ukoliko član domaćinstva odbije prijem dostavljač će zabeležiti na dostavnici da je prijem odbijen, ko je odbio prijem, kao i dan i sat kada je prijem odbijen, a pismeno će ostaviti u stanu ili pribiti na vrata primaoca i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

Ako se na adresi gde se dostavljanje treba izvršiti niko ne zatekne, pismeno će se ostaviti u poštanskom sandučetu ili pribiti na vrata obaveštenje da lice kome je pismeno upućeno treba da ga preuzme u sudu u roku od 15 dana od dana pokušanog dostavljanja. Po proteku ovog roka pismeno se ističe na oglasnoj tabli i internet stranici suda. Na dalje, po isteku roka od osam dana, od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli i internet stranici suda, dostavljanje se smatra izvršenim. Često se u praksi dešava da sudovi ponove slanje pismena jednom, ali ako se drugi put vrati pismeno, ističe se na oglasnu tablu suda.  Nakon toga postupak se nastavlja kao da je okrivljeni uredno primo poziv te se može i okončati bez ikakvog uključenja okrivljenog u sam postupak i mogućnosti da se u istom brani i na taj način izdejstvuje oslobađajuću presudu ili bar umanjenje kazne.