troskovi obrade kredita

Troškovi obrade kredita

Aktuelna tema u poslednje vreme među pravnicima a i šire je definitivno naplata troškova obrade kredita od strane banaka i povraćaj istih korisnicima kredita.

Naime, banka kao ekonomski jača ugovorna strana, ne sme korišćenjem svog položaja jače strane klijentu da nametne odredbe kojima se klijent stavlja u neravnopravan položaj, odnosno odredbe koje su protivne prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima. Da bi banka imala pravo da naplati bilo kakav dodatni navodni trošak ili naknadu, mora precizno navesti na koje stvarne troškove se odnose te naknade i to mora biti jasno predočeno u pisanoj formi svim korisnicima kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu. Banke su korisnicima kredita nezakonito naplatile naknadu za obradu kredita u visini od 0.5% do 4% od ukupnog iznosa kredita. Naime, na ugovor o kreditu kao dvostrani ugovor primenjuju se osnovna načela obligacionog prava poput načela savesnosti i poštenja, načela jednake vrednosti uzajamnih davanja i načela primene dobrih poslovnih običaja.

Međutim, ugovaranje jednokratne naknade za obradu kredita u korist banke, bez obrazlaganja koji su stvarni troškovi obrade kredita i specifikacije istih, predstavlja grubo kršenje ovih načela. Postoji veliki broj pokrenutih postupaka povodom povraćaja ovih troškova korisniku kredita, ali još uvek ne postoji jedinstveni stav sudova te je po istim tužbama doneto mnogo različitih odluka, neke tužbe su odbačene, neke odbijene i tek po neka usvojena.

Postoji generalno mišljenje da su ovi troškovi nezakonito naplaćivani od strane banke, te i mogućnost povraćaja tog novca sa zakonskom zateznom kamatom, a u prilog tome ide i potvrda Narodne banke, koja u svom dopisu svim bankama savetuje da više ne naplaćuju ove troškove, kao i stav Vrhovnog Kasacinog suda da su ovi trokovi neosnovano naplaćivani.

Sigurno ste već imali prilike da na svom autu, banderama, ulazu u zgradi i mnogim drugim mestima vidite reklame za besplatno vođenje ovih postupaka, siguran povraćaj nova i slično. Međutim, kako se radi o delikatnom pitanju na koje ne postoji jedinsveni odgovor od strane suda, ni ujednačena sudska praksa, najbolje je da se o ovom pitanju posavetujete sa svojim advokatom, ili advokatom po preporuci, te zajednički odlučite dali ćete ući u ovaj postupak ili ne.